Internet   Website 

Latest Updates


Dadashri
જલેબીમાં સુખ નથી, તમારી કલ્પનામાં સુખ છે.
~ દાદા ભગવાન
(Aptasutra # 1492)
There is no pleasure in Jalebi (dessert); the pleasure is in your imagination.
~ Dada Bhagwan
(Aptasutra # 1492)
जलेबी में सुख नहीं है, आपकी कल्पना में सुख है।
~ दादा भगवान
(Aptasutra # 1492)

Today's EnergizerPrevious Energizers


Recent Satsangs


Soneri Prabhat
Video         Audio
Soneri Prabhat
Video         Audio
Load More ...

Video GalleryLoad More ...

Web TV


00:00
Jivan Jivvani Kala Part-02
01:00
Dadani Vyavahar Ukelni Bodhkala Part-02
01:57
Andhara Koti Varshna
02:00
24th Tirthankar Shri Mahavir Bhagwan Part-17
02:51
Andhara Koti Varshna
03:00
Ae Chhe Lenden - Na Sagai
03:56
Andhara Koti Varshna
04:00
Parayan - 2009 Pratikraman Part-17
04:53
Andhara Koti Varshna
05:00
USA Satsang Shibir Part-06
06:01
U.K. Glasgow Shibir - Aptavani-12(U) Part-17
06:53
Andhara Koti Varshna
07:00
Aarti Vidhi
07:59
Pujyashri Tithal
08:00
Suvarn Prabhat (Pujya Deepakbhai) Part-175
08:28
Suvarn Prabhat (Pujya Deepakbhai) Part-176
09:05
Khati Vakhate Khitpit
10:01
Gnanj Sachi Samajan Ape Part-01
10:52
Pujyashri Tithal
11:00
24th Tirthankar Shri Mahavir Bhagwan Part-18
11:51
Pujyashri Tithal
12:00
Ahamkar Bhagnane Sambharo Premthi
12:55
Pujyashri Tithal
13:00
Parayan - 2009 Pratikraman Part-18
14:11
USA Satsang Shibir Part-07
15:13
Surat JJ Glimps
15:14
Panchmahal Shibir Part-01
16:09
Ahankarno Aavishkar Vyavaharma Part-01
17:09
NavKalmo
17:10
Aptavani-6 Parayan Part-16
18:01
Ajod Gnanipurush
18:02
Aptavani-12(P) Parayan Part-06
19:13
Fileono Sambhave Nikal Part-01
20:02
Pujya Deepakbhai's Daily Life
20:03
Mahatmao Satheno Satsang Jovu Janvu Part-01
21:00
Kids He simswami
21:01
Aptavani-10(P) Parayan Part-18
21:59
Kids Magic Eraser
22:00
Nijdosh Darshan Thi Nirdosh Part-18
22:49
Kids Magic Eraser
23:00
Suvarn Prabhat (Pujya Deepakbhai) Part-175
23:28
Suvarn Prabhat (Pujya Deepakbhai) Part-176

Books  • आप्तवाणी-७
  • Aptavani-8
  • आत्मसाक्षात्कार
  • भावना सुधारे जन्मोजन्म
  • समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य (उत्तरार्ध)
  • Noble Use of Money (Transliterated)
Load More ...

DadavaniApril   2014
Hindi
परमाणुओं की अवस्थाएँ
April   2014
English
The Phases of Parmanus
April   2014
Gujarati
પરમાણુઓની અવસ્થાઓ
March   2014
Hindi
अपमान के सामने ज्ञान का पुरुषार्थ
March   2014
English
The Purushartha of Gnan Against Insults
March   2014
Gujarati
અપમાન સામે જ્ઞાનનો પુરુષાર્થ
Load More ...

Satsang ScheduleUK Shibir 2014
Thursday
17
April
to
Sunday
20
April


Address :
TBA
Lowestoft UK
Contact Information
0330 111 DADA (3232)
info@uk.dadabhagwan.org
Shibir
Live Satsang
Thu 17 Apr - Sat 19 Apr
16:30 - 19:15
Shibir
Live Satsang
Fri 18 Apr - Sun 20 Apr
10:00 - 12:30
Description
Spiritual Discourse on <a href="http://download.dadabhagwan.org/books/English/PDF/non-violence.pdf">"Ahimsa"</a> book
Satsang and Gnanvidhi in Spain
Friday
25
April
to
Sunday
27
April


Address :
Hotel Nuevo Boston,Avenida Aragón,metro Osuna,
Madrid Spain
Contact Information
+34 630 065 700
info@dadabhagwan.es
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Fri 25 Apr
19:00 - 21:00
GnanVidhi-Self Realization Process
Sat 26 Apr
17:00 - 21:00
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Sun 27 Apr
19:00 - 21:00
Satsang and Gnanvidhi in Mumbai, India
Friday
2
May
to
Sunday
4
May


Address :
Andheri Sports Complex, J.P. Road, Andheri West.
Mumbai Maharashtra India  -  400058
Contact Information
9323528901
Satsang-Q and A Session By Pujya Deepakbhai
Fri 02 May - Sat 03 May
18:30 - 21:00
GnanVidhi-Self Realization Process
Sun 04 May
17:30 - 21:00
Load More ...

Dada's World


After shibir Pshree went to Frankfurt and had darshan at a very nice Church (with prayers for all Christians to get self realization ). Pshree also saw paintings and sculptures explaining how Lord Christ was crucified at cross. Some photos of Fruit time on highway (dhaba), church, town center and airport. 
Parayan in English (first time ever) on book " Science  of  Karma" was done in willingen, Germany. A very engrossing satsang was done as for every answer German mhtm were asking if this then why that?, how that?, when that?, where that? Etc etc and Krupa can be seen in each answers with different examples. Some photos and video of parayan, Aarti, Sewarthi meeting and Bhakti (Pshree singing " Amne Moksh madto to......)
Sunday was for Darshan (German mhtm with family had eye to eye darshan), short vidhi of swami (140 this time going all over Europe), informal time with mhtm going to hill by cable car , walk on lake over hill (Germany Mansarovar), garba (anywhere possible).  Some very nice photos (Bonus: slideshow) and video
250 people took Gnan in willingen. 175 old mhtm (Germany, Austria, Swiss) were also present in Gnanvidhi. Nice pics and video of Gnanvidhi and garba. 
Satsang in willingen, Germany is going to start from tomorrow. Today evening Pshree went into hall for informal session and just to meet old mahatma. But then to pleasant surprise some of the German mhtm shared very beautiful experiences aboutSeparation during serious health issues of file oneHandling with Gnan serious health issue of file twoGnan during heavy funancial lossGnan during body painSettling file with mother after 30 years Settling issue with file 2 after staying together for 22 years. Sharing few videos and photos
Gnc day was celebrated at new dada center comprising of a very nice presentations by 80 kids of various Mht group. It was followed by photo session and very nice satsang of kids with Pshree for 1 hour. 
Dada center in London "Dada-Darshan" was inaugurated today in presence of hundreds of mahatma. A two storey building measuring 12000 Sq. Ft. in Ruislip area will help in a great deal for regular satsangs, children activities, special male only and women only satsangs. In future for additional need, one more floor can be done if required. 
200 people took Gnan in London. Hall was full attended by 2000 mahatma. 
Baby Mahatma : Jsca PujyashreeBaby Mahatma : Oh My Dada, I cannt believe my Punya that I got darshan on streets of London.Baby Mahatma : Pshree let me introduce my twin brother (sticky file).Brother : HiPshree : JscaBrother: my sister believes in you but I believe in enjoying life.Baby mahatma : hey Dada pl give him right understanding as he doesn't know importance of Gnani.Pshree to Baby mahatma : don't worry he will come to his senses soon. Baby mahatma : Pshree but he is my very sticky file as we are born together. And I am also very attached to him.Baby mahatma : Pl help me so my attachment remains with none other than Gnani. Pshree : yes keep attachment toward Gnan and Gnani only. Pshree: and for your sticky file (twin brother) remain Vitrag.Just pray to Dada and his Soul.And deal with him as he is brother of your friend so you can remain vitrag and help him without attachment. Baby mahatma : oh, I got great Gnan key today.I feel so light, I will do exactly.Pl give me strengthAnd ...
Pshree went to Greenwich observatory and planetarium with mahatma.Some photos in London tube (check very appropriate board over Pshree in train) , black cab, telescope, lunch with mhtm, canary wharf etc. 

Photo Gallery


Load More ...

GnanvaniLoad More ...

Akram YouthFebruary   2014
English
Can we Survive from this?
February   2014
Gujarati
શું આનાથી બચી શકાય?
January   2014
Gujarati
અજાણતા થયેલા પાપોના ફળ
January   2014
English
Fruits of deeds done knowingly
December   2013
English
Acts in common, Resultant Effect
December   2013
Gujarati
આટલું બધું..એક સાથે, એક સરખું?
Load More ...

Bhakti PadoLoad More ...

Gnan ExperiencesLoad More ...

SamayikLoad More ...

EventsLoad More ...

TV ProgramsSatsang : Spiritual Discourses
Discourses By
Days
Time
Country
Language
Everyday
09:30 PM To 10:00 PM
Countries Except India
Gujarati

Satsang : Spiritual Discourses
Discourses By
Days
Time
Country
Language
Everyday
07:10 PM To 07:40 PM
India
Hindi

Satsang : Spiritual Discourses
Discourses By
Days
Time
Country
Language
Everyday
07:40 AM To 08:10 AM
India
Hindi

Load More ...

Akram ExpressApril   2014
Hindi
औरों के लिए कर गुज़रना
April   2014
English
Being Helpful To Others
April   2014
Gujarati
બીજાના માટે કરી છૂટવું
March   2014
Hindi
प्रेमस्वरूप
March   2014
Gujarati
પ્રેમસ્વરૂપ
March   2014
English
Embodiment Of Pure Love
Load More ...